જૂનો કબજો ધરાવતા રાવળા મકાનને તમારા ખાતે કરી કાયદેસર માલિક બનો.

0
3265

આજે અમે તમને જૂનો કબજો ધરાવતા રાવળા મકાનને તમારા નામે કરવા અરજી કેવી રીતે થઈ શકે અને તે માટે શુ પ્રક્રિયા છે તે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય થયું તે પહેલાં ગામડાંઓ તથા શહેરોમાં વસવાટના મકાનો તથા વસવાટની જમીનો માટે જુદા જુદા પ્રકારના હક્કો તથા હીત સંબંધ હતા. કોઈ વિસ્તારમાં આવી જમીન પરત્વે અઘાટ હક્ક હતા, તો કોઈ વિસ્તારમાં રાવળા, ચવ, કરામી, ઉભડ જેવા મર્યાદિત હક્કો હતા. જૂના સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યે ગામતડના આ સત્તા પ્રકાર ચાલુ રાખવા માંગતા હોય તેમને કબ્જા હક્ક ચાલુ રાખવા દેવા, પરંતુ લોકો જમીન મહેસુલ સંહિતા મુજબ જૂની શરતના આધારે વેચાણ હક્ક મેળવવા માંગતા હોય તેમને વસ્તીના ધોરણ પ્રમાણે કબ્જા કિંમત વસુલ લઇ તેવા હક્ક આપવા.

જુના સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યે ચવ, રાવળા, ઉભડ વગેરે હક્કના મકાનોને વેચાણ હક્કમાં ફેરવવા માટે જે તે ગામની વસ્તીને ધ્યાનમાં લઈને કબ્જા હક્ક માટે બેઠા દરની કિંમત નક્કી કરવામાં આવી હતી. ચવ, રાવળા, ઉભડ જેવા હક્કોવાળા ખોરડા/મકાન ધરાવતા લોકો નક્કી કરેલ બેઠી કિંમત ભરી વેચાણ હક્ક માટે ગમે તે સમયે અરજી કરી, વેચાણ હક્ક મેળવી શકતા હતા. આવી બેઠી કિંમત ભર્યા પછી સંબંધિતને દાખલો/સનદ આપવામાં આવતી હતી. કે જેના આધારે તેઓ મકાન પરત્વેના વેચાણ/ગીરોના વ્યવહાર સરળતાથી કરી શકતા હતા.

સરકારશ્રીના ધ્યાન પર આવ્યું છે કે, હજુ પણ ઘણા બધા કિસ્સાઓ છે કે, જેમાં લોકો અનેક વર્ષોથી આવા મર્યાદિત હક્કો ધરાવતા મકાનોમાં રહે છે. આ મિલકત ધારણ કરનાર પાસે જુના સમયના કોઈ માલિકી હક્કના આધારના હોઈ તેઓ વેચાણ કરી શકતા નથી. જ્યારે કેટલાક લોકો સરકારને બેઠી કિંમત/બજાર કિંમત ભર્યા વિના પણ ગેરકાયદેસર રીતે તબદીલ કરે છે.

તેથી આ પ્રશ્નનો કાયમી ઉકેલ લાવવાના અને રજવાડાના વખતથી જે લોકો આ મકાનમાં રહે છે, તેઓને પોતાના ખોરડાની જમીન માલિકીના હકકે, નજીવી કિંમતે/બેઠી કિંમતે આઘાટ કાયમી/જૂની શરતના હક્કો આપવા અંગેનો પ્રશ્ન સરકાર શ્રી ની વિચારણા હેઠળ હતો.

પુખ્ત વિચારણાને અંતે ગ્રામ્ય વિસ્તાર, નગરપાલિકા વિસ્તાર થતા મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના ચવ, રાવળા, કરામી, ઉભડ વગેરે જેવા ગ્રાન્ટ કરેલ વસવાટના મકાનો/ખોરડા તથા વસવાટની જમીનો તેને લાગુ પડતી બેઠી કિંમત વસુલ લઈને તેઓને કાયમી જૂની શરતના હક્કોએ આપવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.

વિસ્તારનું વર્ગીકરણ તથા તેનો પ્રવર્તમાન ઉપયોગ

ક) ગ્રામ્ય વિસ્તાર

૧) રહેણાક વિસ્તાર – ૧૦ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

૨) વાણિજ્ય કે અન્ય વિસ્તાર – ૨૦ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

નોંધ – હાલના કબજેદાર જો મૂળગ્રાંટી કે તેની સીધીલિટીના વારસદાર ન હોય, તો તેઓની પાસેથી મુકરર કરેલા દરોની બે ગણી રકમ વસુલ લેવાની રહેશે.

ખ) નગરપાલિકા વિસ્તાર

૧૦૦ ચોરસ મીટર સુધી

૧) રહેણાક વિસ્તાર – ૨૦ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

૨) વાણિજ્ય કે અન્ય વિસ્તાર – ૪૦ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

૧૦૦ ચોરસ મીટરથી વધુ

૧) રહેણાક વિસ્તાર – ૨૫ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

૨) વાણિજ્ય કે અન્ય વિસ્તાર – ૫૦ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

નોંધ – હાલના કબજેદાર જો મૂળગ્રાંટી કે તેની સીધીલિટીના વારસદાર ન હોય તો તેઓની પાસેથી મુકરર કરેલા દરોની બે ગણી રકમ વસુલ લેવાની રહેશે.

ગ) મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર

૧૦૦ ચોરસ મીટર સુધી

૧) રહેણાક વિસ્તાર – ૩૦ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

૨) વાણિજ્ય કે અન્ય વિસ્તાર – ૬૦ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

૧૦૦ ચોરસ મીટરથી વધુ

૧) રહેણાક વિસ્તાર – ૩૫ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

૨) વાણિજ્ય કે અન્ય વિસ્તાર – ૭૦ રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર

નોંધ – હાલના કબજેદાર જો મૂળગ્રાંટી કે તેની સીધીલિટીના વારસદાર ન હોય તો તેઓની પાસેથી મુકરર કરેલા દરોની બે ગણી રકમ વસુલ લેવાની રહેશે.

(ચોરસ મીટર માંથી વારમાં ક્ષેત્રફળને ફેરવવા આપેલ ચોરસ મીટર આંકને ૧.૧૯૬ વડે ગુણો

વાર માંથી ચોરસ મીટરમાં ફેરવવા આપેલ વાર વાળા અંકને ૧.૧૯૬ વડે ભાગવા)

અન્ય માહિતી

આવા હુકમ થયા બાદ અરજદાર દ્વારા જરૂરી રકમ એક માસમાં ભરપાઈ કરવાની રહેશે.

આવી રકમ ભરપાઈ થયા બાદ જે તે મામલતદાર અરજદારને દાખલો/સનદ દિન ૧૫ માં બનાવી આપશે અને ત્યાર બાદ અરજદાર આવા મકાન કોઈ પણ જાતના નિયંત્રણ વગર ધારણ કરશે.

સરકાર દ્વારા આ મુજબ જે તે મકાન/ખોરડાને અઘાટ હક્કમાં ફેરવી આપ્યા બાદ તેવા ઉપયોગ હેઠળની જમીનના વિસ્તાર માટે વખતો વખત જે લાગુ પડતા હોય તે દર મુજબ બિન ખેતી આકારણી વાર્ષિક ધોરણે અથવા રાજ્ય સરકાર વખતો વખત ઠરાવે તે મુજબ ભરવાના રહેશે.

આ ફોર્મ ભરીને અરજી કોને કરવી?

અરજી મામલતદાર શ્રીને કરવાની રહેશે.

ગેરકાયદેસર વેચાણના કિસ્સામાં પ્રાંત અધિકારીને એટલે કે ડેપ્યુટી કલેક્ટરને કરવાની રહેશે.

વિડિયો :